Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Reguamin zawodów Mistrz Koła

 

REGULAMIN ZAWODÓW KOŁA PZW nr 125 PRZY KWK CHWAŁOWICE ORGANIZOWANYCH W RAMACH

CYKLU WĘDKARZ ROKU

 

1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących wzdłuż odcinka

brzegu przewidzianego do odbycia zawodów.

1.2. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć z

wędkowania obszar po 25 m od rzutu pionowego linii.

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna być uzbrojona stosownie do metody

w jakiej dana tura zawodów jest rozgrywane. Niedopuszczalne jest wędkowanie przy użyciu

wędziska wyposażonego w spławik w zawodach gruntowych i odwrotnie.

W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże,

ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie

czekając do zakończenia tury. Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni

uzbrojenie zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja Sędziowska.

2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie”

Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

2.3. Dopuszcza się chwilowe (nie więcej niż 10 min) opuszczenie stanowiska w czasie

trwania zawodów pod warunkiem nie pozostawiania zarzuconego zestawu w wodzie (zestaw

musi być wyciągnięty, a wędka odłożona na brzegu).

2.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej

konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Siatka okrągła o średnicy

obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 3

metry. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne. Niedozwolone jest stosowanie innego

systemu do przetrzymywania ryb.

2.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak,

platformy, na której zawodnik może stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii

brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie

(decyzję tę podejmuje organizator).

2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i

zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami

zapachowymi. Zabrania się używania, ikry, oraz wszelkich organizmów żywych objętych

ochroną. Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów na jedną turę dla jednego

zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia

wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią

zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się

tylko atraktory). Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Kontrolne sprawdzenie ilości

przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadzane będzie w/g ustaleń organizatora podanych

na odprawie przed zawodami.

Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane. Zawodnik

posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema punktami karnymi .

2.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:

. zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej

kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno

łowić” (drugi sygnał) należy rozkruszyć.

. zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z

pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, itp.)

Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z

pojemnika jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Zawody będą rozgrywane indywidualnie .

3.2. Z pośród osób uczestniczących w zawodach z cyklu Wędkarz Roku będzie wyłaniana

klasyfikacja całego cyklu 

3.3. Losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów na odprawie przed zawodami.

3.4. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu

trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych

warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż

1, 5 godziny.

3.5.1 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY.

3.5.1.1.Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów: - żaden zawodnik

nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub

przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania). Jeżeli warunki

pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może odbyć się normalnie

lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program

zawodów, tura zostaje anulowana.

3.5.1.2.Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury - zawody zostają natychmiast przerwane;

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów: - pierwszy sygnał – podwójny, po

którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki

pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane. - drugi sygnał – informuje zawodnika

o możliwości powrotu na stanowisko, - trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza

kontynuowanie zawodów. Czas trwania tury może zostać skrócony jeśli program zawodów

nie pozwala na kontynuację do końca planowanych 3 godzin wędkowania (na podstawie

decyzji podjętej przez  Komisję Sędziowską).

3.6. Nie ma sygnału wejścia na stanowiska, tzn, że po wylosowaniu numeru stanowiska

zawodnik może od razu udać się na stanowisko i przystąpić do przygotowania do zawodów.

3.7. Czas na przygotowanie przed zawodami to 1 godzina od momentu zakończenia odprawy,

przy czym organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie. Godzinę rozpoczęcia

zawodów oraz czas na przygotowanie podaje na odprawie przed zawodami organizator z

uwzględnieniem punktu 3.6 oraz warunków na danym łowisku.

3.8. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może

rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,

- drugi sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie

i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,

- trzeci sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,

- czwarty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby

wyjętej z wody. Innymi słowy, każda ryba musi znaleźć się nad wodą (wyjęta z wody) przed

sygnałem, by być zaliczoną do ryb złowionych.

Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.

Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na

całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się początek sygnału.

3.9. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić

w obrębie pasów neutralnych lub stanowiska sąsiedniego jeśli pas neutralny nie występuje).

Ryba, która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na

stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże jeżeli zestaw z rybą zostanie

zahaczony przez zestaw sąsiada, ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona do wody; w

przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego,

wówczas, podczas ważenia, sędzia musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i

odnotować jej wagę przy wyniku zawodnika. Po naradzie  Komisja Sędziowska

zdecyduje czy zaliczyć wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb. Jeśli ryba

nie będzie uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji

sektorowej.

3.10. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego

uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach

w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb, oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii

brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z

rozwagą. Zabrania się:

- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów (chyba, że organizator na

to zezwolił),

- wyrzucania do łowiska zanęty spożywczej(z ziemią lub bez), po turze zawodów.

Dopuszcza się pobranie wody na stanowisku w czasie 45 min po zakończeniu odprawy.

3.11. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 4 sygnałem) nie wolno

korzystać z pomocy innych osób, za wyjątkiem przypadków losowych oraz startu osób z

ograniczoną sprawnością. Zakres pomocy jaka może zostać udzielona określa organizator.

3.12. Po zakończeniu zawodów (po 4 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu

kontrolnemu. Zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb,

zawodnik podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb.

3.13. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany:

 W turze zawodów za:

-  wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich

trwania jeśli organizator na to nie zezwolił,

-  zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas

mierzenia gruntu, nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,

-  używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu,

-  nęcenie zanętą ciężką po drugim sygnale oraz za nie regulaminowe

formowanie zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez

sędziego lub zawodnika,

-  łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo

jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego lub zawodnika,

-  opuszczenie stanowiska na czas dłuższy niż określony w regulaminie 2.3

-  używanie echosond

-  wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po turze zawodów,

-  przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym,

-  nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy

technicznej.

 W całych zawodach za:

-  stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej,

-  nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do

organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu

uwagi przez sędziego), dodatkowo za takie zachowanie organizator kieruje

sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego.

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i

z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i

wagowe łowionych ryb.

4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po

zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili

zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast

wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby

należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu. W razie przypadkowego wpadnięcia ryby

niewymiarowej do siatki, fakt ten należy zgłosić sędziemu i w czasie ważenie wyjąć rybę nie

wymiarową.

4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:

-  została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,

-  odpięła się z haczyka pozostając w wodzie (poza podbierakiem) lub spadła do wody i

została z niej podebrana podbierakiem lub ręką. W powyższych przypadkach ryba nie

jest zaliczona do połowu przez sędziego, musi zostać natychmiast przez zawodnika

wypuszczona do wody. W przypadku niezastosowania się zawodnika do tego,

postępuje się analogicznie jak w pkt. 3.9 w sprawie ryby holowanej poza

stanowiskiem.

-  Została złowiona przed 2 sygnałem – można łowić (np. podczas gruntowania)

4.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego

obchodzenia się ze złowionymi rybami. 

5. PUNKTACJA.

5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

5.2. Za przedłożenie Komisji Sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się

zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych. Punkty te

odliczane są od ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych. W

przypadku gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów

uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.

5.3. Za przedłożenie Komisji Sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary

odlicza się zawodnikowi 10 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

 

 

 

Materiały źródłowe - strony PZW Katowice