Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin łowiska specjalnego 614 Moczydła na 2021 rok

                                      
Regulamin łowiska specjalnego nr 614  „Moczydła
                                     
     I      Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:   Łowisko specjalne nr 614 „Moczydła" o powierzchni 9,6 ha jest zalewiskiem  poekspolata- cyjnym KWK Chwałowice i zlokalizowane jest w Rybniku Chwałowicach przy ul. Zwałowej. Łowisko jest typu mieszanego.   II    Gospodarz łowiska:   Gospodarzem łowiska specjalnego nr 614 „Moczydła" jest Koło PZW nr 125 KWK Chwało- wice z siedzibą w Rybniku Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 27.   III  Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:   1.         Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym nr 614 „Moczydła" na dany rok kalendarzowy. 2.         Przed przystąpieniem do wędkowania wędkarz zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska niezależnie od stanu w jakim go zastał i utrzymania porządku w promieniu 5 m a po zakończeniu wędkowania zabrać ze sobą opakowania po zanętach i przynętach, napojach i żywności oraz niedopałki papierosów. 3.         Połów ryb dozwolony jest na dwie wędki wyłącznie z brzegu. 4.         Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz stosowania tzw. modeli pływających zarówno do wywozu zanęt i przynęt oraz do sondowania dna zbiornika, za wyjątkiem zorganizowanych przez koło zawodów karpiowych. 5.         Obowiązuje całkowity zakaz połowu spod lodu oraz wchodzenia na lód lub do wody. 6.         Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Wpisu do rejestru dokonuje się po złowieniu pierwszej ryby i włożeniu jej do siatki z podaniem daty i gatunku a dla ryb limitowanych dodatkowo godzinę złowienia i wymiar ryby w centymetrach. Wagę ryb należy wpisać przed przystąpieniem do następnego wędkowania po ich dokładnym zważeniu. Wpisu do rejestru należy dokonać długopisem. Zabrania się dokonywania poprawek w rejestrze połowu a w przypadku pomyłki należy dokonać wpisu w kratce poniżej. W rubryce „kontrola" należy wpisać ilość złowionych ryb limitowanych narastająco. 7.         Złowione ryby należy wyjmować z wody przy użyciu podbieraka, haczyk usuwać przy pomocy wypychacza a ryby przetrzymywać w siatkach lub workach karpiowych jednak nie dłużej niż 24 godz. i nie więcej niż wynika to z dobowego limitu połowu. 8.         Niedozwolone jest podmienianie przetrzymywanych w siatce złowionych ryb oraz posiadanie ryb nie złowionych na łowisku nr 614 „Moczydła". Siatkę z rybami należy przetrzymywać w obrębie własnego stanowiska. 9.         Zezwala się na połów żywca podrywką wędkarską w czasie i miejscu dokonywania połowu wędką - zabrania się przynoszenia i stosowania żywca nie pozyskanego ze zbiornika Moczydła. 10.  Na łowisku zabrania się czyszczenia i patroszenia ryb, obcinania głów i ogonów, rozdawania i odsprzedaży złowionych ryb. 11.       Zabrania się rezerwowania stanowisk dla kolegów oraz zajmowania stanowisk sąsiednich poprzez ustawianie wędek na stanowisku - kończąc wędkowanie należy opuścić stanowisko wędkarskie. Obowiązuje odległość 10 m pomiędzy stanowiskami, która może być zmieniona wyłącznie za zgodą wędkarza, który pierwszy zajął stanowisko. 12.       Zabrania się: - ustawiania namiotów, tropików oraz przyczep kempingowych na obrzeżach zbiornika, - rozpalania ognisk oraz używania otwartego ognia, - parkowania samochodów w miejscach nie wyznaczonych.   13.       Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli dokumentów uprawniających do połowu, sprzętu oraz złowionych ryb prowadzonej przez osoby wymienione w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostęp- nych Okręgu PZW w Katowicach". 14.        Teren zbiornika jest siedliskiem i ostoją zwierzyny oraz ptactwa, w tym gatunków chronionych, a także prowadzone są prace rekultywacyjne w związku z tym należy przestrzegać przepisów o ochronie przyrody, przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń służb właściciela zbiornika (PGG - KWK ROW) oraz operatorów maszyn i sprzętu. 15.        Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 614 „Moczydła" a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia niezależnie od kar nałożo nych organa kontrolne (PSR, Policja, Straż Leśna) a także skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego oraz odmowę jego pozyskania w następnym sezonie.
 

  IV  Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie łowiska:   1.         Ogranicza się ilość wydawanych zezwoleń do 60 sztuk na rok. Pierwszeństwo w nabyciu zezwolenia mają dotychczasowi ich posiadacze. Ze względów bezpieczeństwa zezwolenia nie są wydawane niepełnoletnim członkom PZW. 2.         Zezwolenie można nabyć w siedzibie Koła nr 125 KWK Chwałowice w Rybniku Chwałowicach przy ulicy 1-go Maja 27 w dniach jn.: - od 01 marca do końca kwietnia - we wtorki od godz. 17:00 do godz. 19:00 w czwartki od godz. 15:00 do godz. 18:00 - od maja do grudnia - w czwartki od godz. 17:00 do godz. 19:00. 3.         Wysokość składki wynosi : - 110,00 zł składka normalna dla członka PZW - uprawnia do połowu 15 szt. rocznie ryb Limitowanych. Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność. Istnieje możliwość nabycia następnego zezwolenia na tych samych zasadach po zdaniu poprzedniego oraz uiszczeniu składki w wysokości jak wyżej. 4.         Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych oraz zezwoleń dla osób nie będących członkami PZW. 5.         W przypadku utraty zezwolenia nie będą wydawane wtórniki - należy ponownie nabyć zezwolenie na połów.

V   Godziny otwarcia łowiska:   Łowisko specjalne nr 614  „Moczydła" jest łowiskiem  czynnym w okresach i godzinach j.n: -  od 01 marca do 15 maja w godzinach od 5:00 do 22:00, -  od 16 maja do 30 września całodobowo, -  od 01 października do 31 grudnia w godzinach od 5:00 do 22:00.   VI  Postanowienia szczegółowe: 1.      Na łowisku obowiązuje roczny limit ryb w gatunkach: karp, amur, sandacz, szczupak do zabrania w ilości 15 sztuk łącznie. 2.  Obowiązuje następujące dobowe limit ilościowy ryb do zabrania ze zbiornika „Moczydła" : a. karp, amur -  łącznie 2 szt. na dobę (po złowieniu 2 szt. należy zakończyć wędkowanie) b. szczupak, sandacz, sum -  łącznie 1 szt. na dobę, Łączny limit dobowy gatunków ryb wymienionych w punktach a i b wynosi 3 sztuki i po złowieniu limitu dobowego w/w gatunków ryb należy zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko wędkarskie. c.  lin     - 2 szt/dobę, d. węgorz  - 2 szt/dobę, e. płoć, wzdręga  - 15 szt/dobę łącznie, f. karaś, leszcz, okoń  - 10 szt/dobę łącznie. Limit dobowy pozostałych gatunków ryb wynosi nie więcej niż 5 kg.   3.  Ustala się następujące wymiary ochronne ryb: - sum           - do 70 cm, - karp           - do 30 cm, - amur          - do 45 cm, - szczupak    - do 45 cm, - sandacz      - do 45 cm, - węgorz       - do 50 cm, - lin              - do 25 cm, - kleń            - do 25 cm, Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach". 4.  W okresie od 01 stycznia do 31 maja obowiązuje całkowity zakaz połowu metodą spinningową oraz na żywą lub martwą rybkę lub jej części. 5.  Okresy ochronne - zgodnie z aktualnymi „Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach".   VII W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach" dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach.   Informujemy, że w związku intensyfikacją prac rekultywacyjnych Zarząd Koła zastrzega sobie możliwość zmian w/w regulaminu w trakcie roku kalendarzowego oraz przeprowadzenia odłowów sieciowych jeżeli zaistnieje taka konieczność.     Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.